Základy managementu kvality

Druhý nejžádanější rekvalifikační kurz na trhu práce hned vedle Manažera projektu. Kvalifikujte se na roli manažera kvality napříč sektory. Jako bonus získáte mezinárodní certifikát ISO 9001 Quality Manager. S náklady si hlavu dělat nemusíte, ty hradí Úřad práce v plné výši.

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cílová skupina

Restartujte kariéru jako Manažer(ka) Kvality

9 z 10 uchazečů získá práci ještě před dokončením studia! S tímto certifikátem se na Úřadu Práce dlouho neohřejete.

Školení ZÁKLADY MANAGEMENTU KVALITY je určeno uchazečům o pozici manažera kvality, kteří jsou v evidenci o zaměstnání na Úřadu Práce. Není rozhodující jak dlouho v evidenci jste, ale musíte tam být.

Pokud jste ve výpovědní době, a teprve půjdete na ÚP, předem si žádat o 100% dotaci kurzovného na tento kurz nelze. Až ve chvíli, kdy jste na ÚP registrováni.

Absolventi se uplatní na pozicích:

 • Manažera kvality
 • ISO 9001 konzultant, poradce
 • Personálního, Technologického Manažera
 • Interní a Vedoucí Auditor Managementu Kvality
Manažer kvality, Vedoucí technik kvality

Co vás kurz naučí

 • Pochopit metodiku řízení kvality
 • Stanovit správné cíle, rozsah a specifikovat výstupy řízení kvality
 • Prosazovat kontinuálního zlepšování, jako princip Quality Managementu
 • Dokumentovat a informovat zainteresovaným stranám management kvality
 • Efektivně vést administrativu, komunikovat a řídit ostatní subjekty oblasti řízení kvality

Obsah kurzu

Uplatňování základů managementu kvality: Proces životního cyklu výrobku, vlivy působící na kvalitu, životní prostředí.

Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality: Modely TQM, EFQM a CAF. Normy ISO 9001 a ISO 9004.

Aplikace nástrojů managementu kvality: Demingův přístup PDCA včetně Pareta a statistické regulace.

Plánování kvality, analýza a prevence vad: Metoda QFD, FMEA, FTA a další..

Hodnocení, analýza a prevence rizik: SWOT, Kanban, Lean Production, Six Sigma, Just In Time, 5S.

Orientace ve značkách kvality: Evropská cena za kvalitu EFQM, Národní ceny kvality ČR.

Orientace v zákonných normách: Principy zákonů k ochraně a prováděcí vyhlášky.

Kvalifikační standard. Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bonus navíc

★★★★★★★★★★★★

Úspěšní absolventi vedle certifikátu Manažer kvality NSK získají také nostrifikaci kvalifikace, resp. mezinárodní certifikát ISO 9001 Quality Manager.

S certifikátem ISO 9001 Quality Manager se vám otevírají dveře do velkých i nadnárodních společností, protože jeho platnost je uznatelná na mezinárodní úrovni.

V ceně kurzu tedy je:

ISO 9001 Manager Auditor

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

Úvod - Uplatňování základu managementu kvality

 • BOZP
 • Historie a vývoj managementu kvality
 • Charakterizovat význam"otců"kvality

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Formulovat a vysvětlit nejznámější definice kvality
 • Vysvětlit pojmy: kvalita výrobku, služby, procesu, kvalita firmy (požadavky)

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality

 • Popsat proces životního cyklu výrobku (od projektu k likvidaci výrobku), vlivy působící na jeho kvalitu v průběhu výrobního cyklu)

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Popsat proces životního cyklu výrobku - (vliv výrobku na životní prostředí)

Třetí den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

 • Vysvětlit filozofii (přístup) TQM (total-quality-management)
 • Formulovat osm zásad managementu kvality

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Popsat modely EFQM a CAF, vysvětlit jejich význam a přínos pro management organizací

Čtvrtý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality

 • Popsat přístup k zabezpečování kvality ve smyslu norem ISO 9000 (definice, struktura norem), normy ISO 9001 a ISO 9004
 • Charakterizovat normu ISO 9001 – filozofie, zásady a metody aplikace

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Definovat pojmy: správná výrobní praxe – GMP (Good Manufacturing - Practice), správná laboratorní praxe – GLP (Good Laboratory Practice)

Pátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

 • (základní charakteristiky, metody aplikace), potraviny – HACCP, ISO 22000, VDA, ISO/TS 16949, QS 9000, AQAP

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • (základní charakteristiky, metody aplikace), potraviny – HACCP, ISO 22000, VDA, ISO/TS 16949, QS 9000, AQAP

Šestý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

Aplikace nástrojů managementu kvality

 • Popsat Demingův přístup – metoda PDCA
 • Vysvětlit zásady brainstorming managementu včetně Paretova diagramu a statistické regulace

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Vysvětlit a popsat Sedm nových nástrojů managementu

Sedmý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

Plánování kvality, analýza a prevence vad

 • Popsat metodu QFD
 • Vysvětlit zásady hodnotové analýzy

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Popsat metodu FMEA
 • Popsat metodu FTA – strom poruch

Osmý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

 • Charakterizovat metodu Poka – Joke
 • Vysvětlit zásady metody DOE

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Vysvětlit principy pojmu benchmarking

Devátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

Hodnocení, analýza a prevence rizik

 • Vysvětlit pojem SWOT analýza
 • Popsat zásady metody Kanban

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Popsat metodu Lean Production

Desátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

 • Charakterizovat metodu Six Sigma
 • Definovat zásady metody 5S

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Vysvětlit pojem benchlearning

11. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

Orientace v národních a světových cenách za kvalitu a značkách kvality

 • Osvětlit důvody, proč jsou ve více než 80 zemích světa udělovány národní ceny za kvalitu. Mají nějaký společný jmenovatel?
 • Quality Award), podmínky účasti, postupy hodnocení a udělování cen

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Charakterizovat Národní cenu Malcolma Baldrige (USA) – důvody vzniku, cíle, metody hodnocení, postup a kdo cenu uděluje

12. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

 • Charakterizovat Demingovu cenu, zásady a principy

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Vysvětlit zásady Národní ceny kvality ČR, účel vyhlašování ceny, kdo vyhlašuje, kdo odpovídá za odbornost a organizaci, jak a kdo ji uděluje

13. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

 • Popsat základní principy sebehodnocení a vysvětlit, k čemu slouží

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Vysvětlit, jaké značky kvality jsou udělovány v České republice. Co je program Česká kvalita? Jaké jsou jeho nejznámější značky?

Orientace v zákonných normách v managementu kvality

 • Uvést a charakterizovat zákon na ochranu spotřebitele

14. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

Popsat systém ochrany spotřebitele v ČR

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Vysvětlit principy zákonů přijatých k ochraně před nebezpečnými výrobky: Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, Zákon o obecné bezpečnosti výrobku, Zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a prováděcí vyhlášky, Zákon o léčivech a ochraně veřejného zdraví

15. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

9:00 - 12:00

 • Objasnit globální přístup EU – regulovaná oblast (posuzování a prosazování shody): modulární přístup, označení CE

12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 17:00

 • Popsat a definovat pojmy: akreditace, certifikace, normalizace, zkušebnictví
 • Příprava na zkoušku

Základy Managementu Kvality je profesní kvalfikace NSK. Jde o vysoce interaktivní kurz, kde si kandidáti na praktických cvičeních, skupinových úkolech a simulovaných diskuzích osvojí samostatnou práci Manažera / Auditora kvality.

 • 1.-3. týden - výuka
 • 4. týden - rekvalifikační zkoušky
 • Délka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodin 151 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano

Vladimír Medlík

PRINCE2® Approved Trainer | Consultant

Má velice bohaté zkušenosti s řízením projektů napříč obory. Vedle školení zvládá řídit projektovou kancelář na Generálním Finančním Ředitelství. Dalším klientům tvoří metodiku řízení projektů. A to vždy "na míru" potřebám pro malé i velké společnosti. Jako mezinárodně akreditovaný auditor stíhá i další povinnosti.

 • 2012 - Vedoucí PMO
 • 2008 - PRINCE2® Approved Trainer
 • 1994 - Auditor, Project Manager / Trainer

LinkedIn

František Kudláček

Manažer kvality. Vedoucí Auditor systémů řízení jakosti ISO 9001. Certifikovaný Six Sigma manažer. Akreditovaná osoba pro rekvalifikační kurzy Manažer, Auditor kvality, ISO 10006 Project Management a PRINCE2.

LinkedIn

Certifikace

Manažer Kvality | ISO 9001 Internal Auditor

MŠMT udělilo společnosti TAYLLORCOX akreditaci. Můžete tak u nás absolvovat kurz i zkoušku, obojí se 100% dotací z Úřadu Práce.

Hodnotící standard

NSK autorizovaná zkouška z profesní kvalifikace Základy managementu kvality (kód: 62-005-R) probíhá dle hodnotícího standardu MŠMT. Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Hodnoticí standard obsahuje požadovaný rozsah znalostí a dovedností získaných v kurzu Základy managementu kvality, které bude autorizovaná zkušební komise ověřovat

Složení zkoušky a certifikace je dokladem pro Úřad práce o úspěšném absolvování kurzu!!

Základy managementu kvality (kód:62-005-R)

Formát zkoušky

Základy managementu kvality, kód: 62-005-R

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6–8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných činností rozložena do více dnů.

Písemná část:

 • Uzavřená kniha
 • 40 uzavřených otázek
 • 3 možnosti/jedna správná

Ústní část:

 • Ústní zkouška s písemnou přípravou
Zkouška NSK

Jak na to?

Průvodce získáním kurzu zdarma přes Úřad Práce v 10ti krocích

1Žádost

Vyplníte žádost o rekvalifikaci (Formulář stáhnete zde).

 • Rekvalifikační kurz je určen pro zájemce v evidenci uchazečů o zaměstnání (Při podávání žádosti již musíte být v evidenci. Žádost nelze podat předem, např. ve výpovědní lhůtě.)

2 Úřad Práce

Podáte žádost na příslušném ÚP 

 • Žádost musí být podána na ÚP alespoň 30 dní před termínem realizace kurzu

3 Schválení

ÚP žádost projedná a rozhodne o jejím schválení.

4 Přihláška

Po schválení žádosti se přihlásíte do kurzu přes webové stránky tx.cz 

 • ÚP hradí cenu za rekvalifikační kurz přímo spol. TAYLLORCOX, tudíž o finance se již starat nemusíte. Vaší registraci do kurzu ovšem ÚP již nevyřizuje. 
 • Registraci do kurzu musíte provést sami na našich webových stránkách (registrace je možná až po schválení žádosti ÚP).

5 Organizace

Týden před konáním kurzu obdržíte e-mail se vstupním dotazníkem, organizačními informacemi a harmonogramem. Tento harmonogram obsahuje časové rozvržení:

 • Kurzu Základy managementu kvality
 • Zkoušky NSK
 • Certifikačního kurzu ISO 9001 Certified Manager pro úspěšné absolventy zkoušky NSK

6 Kurz ZMK

Absolvujete rekvalifikační kurz Základy managementu kvality (ZMK) prezenčně*, dle stanoveného harmonogramu v rozsahu 151h výuky**. Během kurzu vyplníte přihlášku ke zkoušce NSK.

 • *ÚP nepodporuje virtuální formu školení (tato forma školení je umožněna pouze samoplátcům kurzu).
 • **151h teoretické výuky je dle udělené akreditace závazných. Program standardně trvá 15. po sobě jdoucích pracovních dní. TAYLLORCOX s.r.o. si vyhrazue právo plán výuky měnit v mimořádných případech (např. státní svátek, nemoc lektora, vyšší moc, atp.).

7Zkouška NSK

Krátce po ukončení kurzu se koná zkouška NSK.

 • Zkouška se skládá z písemné, ústní a praktické části.

8 Bonus

Úspěšní absolventi zkoušky NSK od nás získávají bonus - ISO 9001 Certified Manager kurz a certifikace.

 • Podmínkou k registraci do kurzu ISO 9001 Certified Manager je úspěšně složená zkouška NSK.
 • Kurz ISO 9001 Certified Manager není součástí rekvalifikačního programu a koná se výhradně po zkoušce NSK.

9 ISO 9001

Absolvujete kurz ISO 9001 Certified Manager v rozsahu dvou dnů.

 • Více informací o kurzu a harmonogramu zde.

10Certifikace

Certifikaci ISO 900 Quality Manager obdržíte poslední den kurzu ISO 9001 Certified Manager.

Úřad práce - Žádost o rekvalifikaci - Stáhnout

Akreditace MŠMT - Stáhnout

Aktuálně

ITIL vs. ISO 20000. V čem se liší a jak se doplňují.

ITIL vs. ISO 20000. V čem se liší a jak se doplňují.

V kurzech ITIL se stále více ptáte na využití normy ISO/IEC 20000 pro potřeby digitální transformace  a rostoucímu významu IT Service Managementu v provozu kritických aplikací a služeb. ITIL a ISO...

Zobrazit celý článek

​ISO 27701. Nový standard pro systém ochrany osobních údajů a certifikaci GDPR

​ISO 27701. Nový standard pro systém ochrany osobních údajů a certifikaci GDPR

GDPR je s námi již více, než rok Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je již plně účinné déle než rok. Od letošního dubna máme i nový zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,...

Zobrazit celý článek

ISO 45001 a Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 45001 a Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dnes je světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzpomínka na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Každý rok zemře při práci díky nějaké chybě přibližně 6 tisíc lidí.

Zobrazit celý článek

Nová generace normy ISO 20000-1:2018

Nová generace normy ISO 20000-1:2018

Nová generace standardu ISO 20000-1:2018 je ještě více zaměřená na řízení a zabezpečení kvality Service Managementu

Zobrazit celý článek

ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Víte, že vyšla nová norma pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Konkrétně ČSN ISO 45001:2018. Jaké dopady má tento standard na organizace, v souvislosti s legislativou?

Zobrazit celý článek

Víte, že... ISO 27001 výrazně usnadní implementaci GDPR?

Víte, že... ISO 27001 výrazně usnadní implementaci GDPR?

ISO 27001 má s GDPR mnoho společného. Určitě víc, než se vám na první pohled zdá. Jak může ISO 27001 pomoci se zajištěním shody EU Nařízením GDPR?

Zobrazit celý článek

ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

ISO 10006 je vůbec první standard pro řízení kvality projektů. PRINCE2 je oproti tomu nejpopulárnější metodika. Oba produkty jsou 2 strany jedné mince.

Zobrazit celý článek

To musíte mít

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz.

Bezplatná mobilní aplikace pro projektové manažery. Výkladový a překladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti, ochrany osobních údajů a mnoho dalších standardů. viz.:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a další...

iOS, Android slovník >

To musíte mít

Jak nás hodnotí

Excelentní hodnocení od 16 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Martina L.
 • 30.11.21

Děkuji za kurz, který mi pomohl osvěžit a strukturovat znalosti a zkušenosti z oblasti kvality. Ráda jsem se seznámila s novými lidmi a informacemi od lektora.

 • Jan P.
 • 30.11.21

Kurz manažer kvality mi pomohl pochopit základní principy kvality. Pan Kudláček vše dokázal implementovat do reálného příkladu na všechny otázky dokázal profesionálně odpovědět.

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?