Co je to Change Management

Naučte se profesionálně řídit změny ve vaší organizaci. Ať už je projekt a jeho cíl jakýkoli, Change Management vám usnadní přijetí změny do praxe a umožní ji provést rychleji a efektivněji. Zavádění změn ve firmách a organizacích se dnes věnuje většina manažerů. Jaké jsou procesy, principy a fáze změny se dozvíte v těchto kurzech. Ovládat metodiku pro řízení změn a inovací je dnes stejně důležité, jako schopnost řídit projekty.

  Co je to Change Management

  Proč Change Management / Řízení změn

  Management změn, inovací, rizik, projektů

  Změna je občas nutná. Chce-li být organizace konkurenceschopná, musí reagovat na novinky v tržním prostředí, trendy v chování a preferencích zákazníků, inovace v technologiích. 

  A všechny změny, i ty pozitivní, obvykle přinášejí problémy. Těžké bývá hlavně přesvědčit lidi a motivovat je k přijetí nových procesů či nástrojů. I když se v těchto situacích někdy využívají principy projektového řízení, není to ideální řešení. Naštěstí existuje specifická metodika Change Management, určená přímo pro řízení změn.

  „Řízení změn neboli Change Management je aplikace znalostí, dovedností, schopností, metodologií, procesů, nástrojů a technik na převedení jednotlivce nebo skupiny ze současného stavu do stavu budoucího, aby se dosáhlo očekávaných přínosů a cílů organizace.“

  Jste-li to právě vy, kdo má ve firmě aplikovat rozsáhlejší změnu, pak jistě oceníte znalosti a dovednosti, které vám poskytne kurz Change Managementu. Díky praktické metodice založené na mezinárodně uznávaném Standard for Change Management©vám nabídneme osvědčené postupy pro úspěšnou realizaci změny.

  Co je to change management

  Kdo by měl ovládat zavádění změn ve firmě

  Jste-li manažerem, který v organizaci změny zavádí a zodpovídá za jejich úspěšnou realizaci, pak jistě oceníte přínosy best practices shrnutých v našich kurzech. 

  Osvojíte si teorii i praxi profesionálního řízení změn. Jeho součástí je práce s cíli a přínosy, strategie pro zainteresované strany, samotná realizace změn, schopnost posoudit připravenost na změnu a reagovat na odpor k jejímu přijetí, podpora akceptace změn a souvisejícího proškolení.

  Absolventi jsou nejčastěji na pozicích:

  • Project Portfolio Manager
  • Vlastník procesu (Process Owner)
  • Change Manager (Change Management Lead)
  • Project/Program Manager, Transformation/Transition Manager
  • Specialista neustálého zlepšování (Continuous Improvement Specialist)
  • Business analytik, Agent změny (např. vedoucí liniového útvaru, funkční specialista)
  řízení změn cílová skupina školení

  Cíle řízení změn

  • Minimalizovat rizika spojená s neúspěšnou změnou
  • Udržet zapojení všech zainteresovaných stran po celou dobu přechodu
  • Čerpat z osvědčených best practices, jež vám umožní hladké provedení změny
  • Přinést své organizaci hodnotu v roli schopného (certifikovaného) manažera změn
  • Usnadnit zaměstnancům přechod na nové podmínky a pomoct jim přizpůsobit se změněné situaci

  Klíčové principy a procesy Change Managementu

  Naše kurzy vycházejí z osvědčených postupů používaných při řízení změn. Jejich hlavním pilířem je mezinárodně uznávaný Standard for Change Management©, vytvořený Association of Change Management Professionals® (ACPM®). Doplňují ho vybrané části metodik projektového řízení PMBOK® a byznys analýzy BABOK®.

  Pro úspěšnou realizaci změn v organizaci jsou klíčové tyto činnosti a kroky:

  • Vytvořit strategii a plán změny
  • Změnu realizovat, uzavřít a vyhodnotit
  • Stanovit implementační a provozní rizika 
  • Nastavit kritéria udržitelnosti přínosů změny
  • Definovat cílový stav, kterého má být dosaženo
  • Určit dopady změny a vyhodnotit připravenost na ni
  • Identifikovat potřebu změny, analyzovat požadavky na ni
  • Identifikovat zainteresované strany a vymezit jejich role během změny
  • Odhadnout míru akceptace změny a rezistence vůči ní na úrovni jednotlivců i skupin
  • Zajistit podporu procesu změny výběrem vhodných postupů, technik, nástrojů a kvalifikovaných lidí
  Procesy řízení změn

  Benefity řízení změn

  Proškolením v metodice Change Managementu získáte znalosti a dovednosti, díky nimž změna ve vaší organizaci proběhne hladce. Poradíte si s řízením očekávání, neochotou uživatelů přistoupit na změnu a problematickým sdílením informací.

  Důkladně pochopíte dopady, jež přechod na nový stav bude mít – především na zaměstnance. A zvládnete je touto změnou provést.

  Výsledkem bude, že lidé novou situaci přijmou rychleji a efektivněji, s menším dopadem na produktivitu. Vaše organizace díky tomu bude schopna pružněji reagovat na změny tržních podmínek, zavádět strategické iniciativy a přizpůsobovat se novým technologiím.

  Benefits change managementu

  Jaké problémy Change Management řeší

  Lidé jsou v principu neochotni přijímat nové věci, měnit své návyky, přizpůsobovat se změnám. Novinku nemusejí plně akceptovat a začít ve své práci používat.

  Pokud se změna nezavede v plánované míře, celý projekt nedodá očekávané výsledky, nedodrží se jeho termíny, navýší se náklady na něj.

  Ať už v organizaci měníte zavedené procesy, strukturu, nebo technologie, ať už je cílem řešit problémy, či využít příležitosti dané změnou trhu, podmínkou úspěchu jsou vždycky zaměstnanci. Když nejsou ochotni změnit svůj způsob práce a nechtějí se učit nové věci, projekt nemůže uspět.

  Je proto třeba lidi připravit, podpořit a motivovat. Změnu perfektně naplánovat a znát její dopady. Uvědomit si případná rizika. Zajistit správné nástroje a týmy, které změnu plynule provedou.

  řízení rizik a změn

  Change Management školení

  S metodikou Change Managementu se u nás můžete buď stručně seznámit, nebo si její principy prakticky osvojit v plném rozsahu. Výstupem kompletního kurzu bude mezinárodně uznávaný certifikát.

  Půldenní manažerský úvod vám představí základní principy a techniky. V kurzu Change Management Intro poznáte přínosy metodiky a pochopíte souvislosti na praktických příkladech.

  Detailně se seznámíte s metodikou a procvičíte si její postupy. V kurzu Change Management Foundation projdete jednotlivými kroky efektivního řízení změn a poznatky zkusíte aplikovat na reálné změny z vaší praxe. Na závěr absolvujete certifikační zkoušku s mezinárodní platností.

  Chcete získat dárek k narozeninám?