P3M3 FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi na téma Portfolio, Programme, & Project Management Maturity Model (P3M3) metodiky, která vám ukáže, jak a kde lze zlepšit vaše manažerské řízení.

Obecné

P3M3 je zkratka pro The Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model. Jde o framework pro detailní analýzu a vyhodnocení efektivity a vyspělosti procesů (tzv. maturity model) řízení projektů, programů a portfolia.

P3M3 analyzuje projekty, programy a portfolio jako celou organizaci. Zkoumá, jak efektivně společnost řídí své projekty, programy a portfolio. P3M3 framework je jedinečný v tom, že hodnotí celý systém, nejenom procesy. Hodnocení P3M3 může být přitom přizpůsobeno konkrétním potřebám organizace.

Tento Assesment je nejvyspělejší analytický nástroj, který pomáhá identifikovat slabé stránky a navrhuje formou best practice jejich zlepšení. Manažer tak bude schopen lépe definovat a realizovat jakýkoliv plán týkající se zlepšení, změny, nebo transformace. 

P3M3 využívá tři modely k posouzení schopnosti a výkonu organizace:

  • Assesment projektového řízení (PjM3)
  • Assesment programového řízení (PgM3)
  • Assesment řízení portfolia / strategie (PfM3)

P3M3 model je určen pro libovolné organizace. Nezáleží na velikosti, na oboru činnosti a tento model je určen jak pro soukromé společnosti, tak i pro státní sektor či veřejnou správu. 

P3M3 Audit

Typicky Top management organizace a manažery portfolio, programových a projektových kanceláří při snaze zjistit stav a následně jej zlepšit.

P3M3 je ale zajímavý i pro interní auditory, procesní manažery a procurement jako nástroj pro interní/externí audit. P3M3 je zajímavý i v případě slučování či nákupů firem, kdy pomůže rychle detekovat stav/efektivitu řízení portfolia, programů a projektů.

Výstupem je závěrečná zpráva jejíž míra podrobnosti záleží na dohodnutém rozsahu a hloubce auditu. Ze zprávy lze vyčíst, zda a do jaké míry jsou oblasti, které by měly být dle best-practices pokryty v portfolio, programovém a projektovém managementu.

Například v jakém míře vyspělosti je v dané organizaci řízení rizik v projektech. Součástí závěrečné zprávy může být i doporučení jaké oblasti řešit prioritně a jakými cestami.

Ano, auditovaná organizace navíc může získat prestižní mezinárodní P3M3 certifikaci potvrzující míru vyspělosti v oblasti řízení projektů, programů a portfolií. 

Tento certifikát vychází ze zjištění získaných akreditovaným partnerem během hlubšího auditu (ACP). Tedy nejedná se o individuální certifikace typu PRINCE2 Foundation ale certifikát vystavený dané organizace.

Accredited Consultant Partner (ACP) je akreditovaná organizace, která je oprávněna provádět P3M3 audity a doprovodné služby (př. konzultace). Kromě akreditované organizace jako subjektu musí mít ACP alespoň jednoho akreditovaného konzultanta certifikovaného jako P3M3 Assessor. 

TAYLLORCOX je jediný ACP v České republice i Slovenské republice a patří mezi 17 organizací v Evropě (stav k lednu 2019). Seznam akreditovaných P3M3 partnerů zveřejňuje AXELOS na webových stránkách.

Ne. P3M3 model vychází z nejlepší praxe (tzv. best-practices). Pro audit stavu portofio, programového či projektového managementu nevyžaduje jakoukoliv konkrétní metodiku či standard.

P3M3 model zjišťuje do jaké míry jsou v dané organizaci zajištěny klíčové oblasti, které by dobré metodiky měly pokrýt. Na druhé straně PRINCE2, MoP a MSP jsou pro P3M3 nejlepší kombinací.

P3M3 je v současné době jediný mezinárodně uznávaný model, který komplexně dovoluje audit stavu všech „3P“ tedy portfolio, programového i projektového managementu.

Auditovaný zákazník navíc může získat mezinárodní P3M3 certifikaci. potvrzující míru vyspělosti v oblasti řízení projektů, programů a portfolií.

Ne. P3M3 není o tom, jak řídit projekty, programy nebo portfolia. P3M3 je auditní model, který umožňuje systematicky a strukturovaně zjistit v jaké stavu má daná organizace tyto oblasti managementu.

Chcete získat dárek k narozeninám?