Metodika Six Sigma

Lean Six Sigma je metodika kontinuálního zlepšování procesů založená na postupech vzešlých ze společností Toyota a Motorola. Tyto techniky se postupně rozšířily do celého světa a představují dnes soubor důležitých znalostí, které by měly být dodržovány ve společnostech, které chtějí neustále zlepšovat své interní fungování ve vztahu k požadavkům zákazníků.

  Metodika Six Sigma

  Co je Lean Six Sigma

  Lean Six Sigma je metodika kontinuálního zlepšování procesů založená na postupech vzešlých ze společností Toyota a Motorola. 

  Tyto techniky se postupně rozšířily do celého světa a představují dnes soubor důležitých znalostí, které by měly být dodržovány ve společnostech, které chtějí neustále zlepšovat své interní fungování ve vztahu k požadavkům zákazníků.

  Zpět na Six Sigma homepage

  Co je Lean Six Sigma

  Kontinuální zlepšování

  Metodika Lean Six Sigma používá jako nástroj pro neustálé zlepšování cyklus vytvořený Williamem Demingem – DMAIC

  DEFINE - cílem této fáze je jasná definice problému, který se má řešit. Díky tomuto ohraničení je určen přesný rozsah projektu a nastavena očekávání budoucích zlepšení.

  MEASURE – v této fázi dochází k měření výkonnosti současného procesu. Snahou je získání co největšího počtu dat, která pak budou porovnána s údaji po zlepšení procesu, aby bylo možné ověřit skutečná zlepšení.

  ANALYSE - analýza naměřených dat a údajů o procesu se snahou identifikovat skutečné příčiny (root cause) problému. Nejprve jsou na základě statistické analýzy vybrány nejdůležitější faktory, které mají vliv na výkonnost procesu a ty jsou dále podrobeny zkoumání.

  IMPROVE – v tomto kroku jsou vybrána a testována možná řešení příčin problému vybraných v předchozím kroku. Na závěr jsou implementována taková řešení, která nejen odstraňují příčiny problému, ale jsou i nákladově přijatelná.

  CONTROL - sledování údajů o procesu po implementací zlepšení a porovnání s údaji před zlepšením. Hodnocení přínosů zlepšení a zajištění udržitelnosti zlepšení v dlouhodobém horizontu.

  Waste (Plýtvání)

  Jedním z hlavních optimalizačních cílů Lean Six Sigma je odstraňování aktivit, které v procesech nepřidávají žádnou hodnotu z pohledu zákazníka. Základních typů plýtvání je 7 a postupem času k nim přibyl ještě jeden.

  Overproduction

  Výroba více kusů, než je aktuální potřeba nebo poptávka. Výsledkem jsou pak například vysoké náklady na skladování.

  Waiting

  Čekání rozdělané výroby na další operaci je výsledkem špatného plánování toku materiálu nebo informací.

  Transporting

  Jakákoliv doprava výrobku mezi jednotlivými kroky procesu je zdrojem dodatečných nákladů a možného poškození.

  Overprocessing

  Často je při zpracování prováděno více kroků, které z pohledu zákazníka nepřidávají žádnou hodnotu a pouze zvyšují náklady.

  Inventory

  Vysoká rozpracovaná výroba a její skladování je výsledkem nadměrné výroby a čekání. Skladování sebou nese vícenáklady a riziko zastarání produktu.

  Motion

  Tento zdroj plýtvání je spojen s jakýmkoliv pohybem nutným k vykonání procesního kroku. Příkladem je například nutnost dojít pro pracovní pomůcky.

  Defects

  Jakékoliv nekvalitní výrobky ústí v dodatečné náklady spojené s opravou nebo likvidací. Často se jedná o významné náklady mnoha výrobních společností.

  Under-utilization of talent

  Zaměstnanci společnosti pouze vykonávají přidělenou práci a nejsou motivováni k tomu, aby plně využili svůj potenciál, znalosti a zkušenosti.

  Role podle Six Sigma

  V projektech působí jako experti ve své oblasti nebo procesu a mají základní znalost optimalizačních technik. Pod vedením ostatních provádí analýzu specifické oblasti a pomáhají s výběrem a nasazením zlepšení. V běžném pracovním provozu pomáhají identifikovat možné problémy a pomocí základních technik mohou implementovat dílčí zlepšení.

  Nositelé této certifikace jsou zodpovědní za vedení jednotlivých projektů, nastavení jejich rozsahu a zajišťují správnou aplikaci Lean Six Sigma technik a nástrojů. V případě potřeby a složitých problémů spolupracují s Black Belty a zároveň odborně vedou Yellow Belty a poskytují jim rady.

  V případě Black Beltů se většinou jedná o práci na plný úvazek. Jejich úlohou je nejen vedení rozsáhlých projektů zasahujících najednou do více procesů, ale také poskytují odborný dohled na projekty vedené Green Belty. Jeden Black Belt má většinou na starosti více než jeden projekt najednou.

  Master Black Belt je role zkušených Black Beltů, kteří již nasbírali mnoho zkušeností v jednotlivých projektech. Jejich úkolem je nastavení strategie Lean Six Sigma ve společnosti, dohlížejí nad celým portfoliem projektů a zajišťují, že je v souladu s business strategií a cíli společnosti.

  Chcete získat dárek k narozeninám?