Co je PRINCE2®

PRINCE2 (PRoject IN Control Enviroment) je nejrozšířenější metodika pro řízení projektů. Díky flexibilitě a univerzálnosti se využívá napříč obory pro řízení velkých i malých projektů. Certifikace PRINCE2 se stala globálním standardem nejenom na pozicích projektového manažera.

  Co je projektové řízení

  Nástroj pro efektivní a účinné řízení změn

  PRINCE2 definuje projekt jako "dočasné prostředí", které bylo vytvořené za účelem realizace jednoho nebo více produktů tak, jak je definováno v Business Case (Obchodním případu). Projekt je charakteristický tím, že má začátek, konec a jasně definované parametry: harmonogram, rozpočet, kvalitu, výstup.

  Projektové řízení může použít kdokoliv a kdekoliv. Bez rozdílu segmentu, oblasti, velikosti či geografickému postavení organizace. Řízení projektů dává každé organizaci sílu transformovat vize a plány do reálných podob a posilovat tak vlastní konkurenceschopnost. Každý projekt má předem stanovený začátek a finální stav, kterého chceme dosáhnout. Metodika projektového řízení vám pomůže.

  Projektové řízení je tedy určeno výhradně pro účely realizace změn. Například upgrade informačního systému, výstavba objektu, marketingová kampaň, výroba produktu, nebo služby. Projekt řeší co, kdy a jak udělat, s jakými zdroji a v jaké kvalitě. Projekt se od běžných (provozních činností) liší.

  Cílem projektu je realizace změnprojekt je vždy dočasný, má začátek i koneckaždý projekt je unikátní tím, co uživatelům přinášíoproti operativním činnostem je projekt mnohem více rizikový; nejde o každodenní činnosti, procesy, které jsou v organizaci zaběhnuté; práce na projektu vyžaduje manažerské schopnosti, skvělé plánování a řízení.

  řízení projektů s prince2

  PRINCE2 v ČR i ve světě

  Je nejžádanější metodikou řízení projektů! Více napoví také Axelos infografika

  Ve více než 200 zemí světa a tento počet stále roste. Organizace i manažeři na celém světě si projektové řízení podle PRINCE2 oblíbili především proto, že se jedná o metodiku obecnou, kterou lze užít na jakýkoliv projekt bez ohledu na rozsah, typ, organizaci, místo a kulturu.

  PRINCE2 v sobě zahrnuje soubor principů, témat a procesů. Díky tomu si přizpůsobíte projekt podle aktuálních požadavků a prostředí. Procesní model projektového řízení PRINCE2, vás naučí v celém životním cyklu projekty plánovat, řídit, dokončit a úspěšně předat. Jak a čím pomáhá PRINCE2:

  • Je flexibilní napříč projektem
  • Manažersky kontroluje odchylky od plánu
  • Strukturovaně organizuje projekt od počátku do konce
  • Standardizuje terminologii, zjednodušuje komunikaci na projektu
  • Zainteresuje management, ale i ostatní role na projektu tam kde je třeba
  projektová metodika

  PRINCE2 kurzy

  Waterfall (tradiční) procesní přístup k řízení projektů

  Projektová metodika PRINCE2 v agilní verzi (PRINCE2® Agile)

  7 klíčových prvků metodiky PRINCE2

  Osvojte si vysoce efektivní tipy projektového řízení: Principy + Témata + Procesy

  7principů

  Jak úspěšně řídit projekty.

  Představuje 7 efektivních návyků, které využívají všichni úspěšní projekt manažeři. Tyto principy zahrnují řízení „po etapách“ a „přizpůsobení“ styluřízení projektu tak, aby byla zohledněna jeho komplexnost.

  7 procesů

  Tvoří základ harmonogramu.

  Komplexní sada procesů metodiky PRINCE2 zahrnuje etapy v celém životním cyklu projektu od zahájení, přes plánování až po ukončení projektu. Vše je pečlivě zabaleno jako doporučení metodiky PRINCE2.

  7 témat

  Základní přístupy PRINCE2.

  Mezi hlavní Témata patří například Řízení rizik, nebo Obchodní případ, který definuje odůvodnění projektu. Ten je důležitý, představuje referenční bod, který srovnává výsledky projektu s obchodními cíly.

  7 Principů metodiky PRINCE2

  Vás naučí využívat předchozí zkušenosti doporučené postupy "best practice" - tedy nejlepší, osvědčené praxe.

  Zkušenosti, které ovlivnili váš projekt v minulosti mohou být pozitivní i negativní. Metodika PRINCE2 se snaží využít jak ty dobré, tak i špatné. PRINCIPY nám shrnují zkušenosti všech, kteří jsou zainteresovaní do projektu. Metodika akceptuje, že ne všechno může být v reálné praxi striktně předepsáno, nebo dokonce aplikováno. 7 PRINCIPŮ obsahuje:

  7 Principů metodiky PRINCE2


  Zaměření na produkt
  Focus on product

  Co má být výstupem projektu a v jaké kvalitě? Ať již jde o produkt, nebo službu – metodika pomáhá realizovat jen takové kroky, které jednoznačně vedou k cíli projektu.


  Učení se ze zkušeností

  Learn from experience

  Komplexní sada procesů metodiky PRINCE2 zahrnuje etapy v celém životním cyklu projektu od zahájení, přes plánování až po ukončení projektu. Vše je pečlivě zabaleno jako doporučení metodiky PRINCE2.


  Řízení dle výjímek

  Manage by exception

  Definuje tolerance a povolené odchylky projektu od plánovaného cíle. V praxi vás tato zásada ochrání před nekvalitně realizovaným projektem.


  Přizpůsobení se projektovému prostředí

  Tailored to suit the environment

  Co má být výstupem projektu a v jaké kvalitě? Ať již jde o produkt, nebo službu – metodika pomáhá realizovat jen takové kroky, které jednoznačně vedou k cíli projektu.


  Kontinuální obchodní
  zdůvodnění projektu

  Continued business justification 

  Každý projekt řízený podle metodiky PRINCE2 má mít své opodstatnění v businessu. Pokud neexistuje opodstatnění, projekt je ukončen.


  Řízení dle etap

  Manage by stages

  Životní cyklus projektu má své etapy. Metodika PRINCE2 nejlépe definuje jak projekt plánovat, monitorovat a kontrolovat na základě těchto etap.

  7 Procesů metodiky PRINCE2

  Vás naučí využívat předchozí zkušenosti doporučené postupy "best practice" - tedy nejlepší, osvědčené praxe.

  Zkušenosti, které ovlivnili váš projekt v minulosti mohou být pozitivní i negativní. Metodika PRINCE2 se snaží využít jak ty dobré, tak i špatné. PRINCIPY nám shrnují zkušenosti všech, kteří jsou zainteresovaní do projektu. Metodika akceptuje, že ne všechno může být v reálné praxi striktně předepsáno, nebo dokonce aplikováno. 7 PRINCIPŮ obsahuje

  7 Procesů metodiky PRINCE2


  Zahájení projektu
  Starting up project

  Co má být výstupem projektu a v jaké kvalitě? Ať již jde o produkt, nebo službu – metodika pomáhá realizovat jen takové kroky, které jednoznačně vedou k cíli projektu.


  Nastavení projektu

  Initiating a project 

  Komplexní sada procesů metodiky PRINCE2 zahrnuje etapy v celém životním cyklu projektu od zahájení, přes plánování až po ukončení projektu. Vše je pečlivě zabaleno jako doporučení metodiky PRINCE2.


  Směřování projektu

  Directing a project 

  Definuje tolerance a povolené odchylky projektu od plánovaného cíle. V praxi vás tato zásada ochrání před nekvalitně realizovaným projektem.


  Kontrola etapy

  Controlling stage

  Co má být výstupem projektu a v jaké kvalitě? Ať již jde o produkt, nebo službu – metodika pomáhá realizovat jen takové kroky, které jednoznačně vedou k cíli projektu.  Řízení přechodu mezi etapami

  Managing stage boundaries

  Každý projekt řízený podle metodiky PRINCE2 má mít své opodstatnění v businessu. Pokud neexistuje opodstatnění, projekt je ukončen.  Řízení dodávky produktu

  Managing product delivery

  Životní cyklus projektu má své etapy. Metodika PRINCE2 nejlépe definuje jak projekt plánovat, monitorovat a kontrolovat na základě těchto etap.

  7 témat metodiky PRINCE2

  Vás naučí využívat předchozí zkušenosti doporučené postupy "best practice" - tedy nejlepší, osvědčené praxe.

  Zkušenosti, které ovlivnili váš projekt v minulosti mohou být pozitivní i negativní. Metodika PRINCE2 se snaží využít jak ty dobré, tak i špatné. PRINCIPY nám shrnují zkušenosti všech, kteří jsou zainteresovaní do projektu. Metodika akceptuje, že ne všechno může být v reálné praxi striktně předepsáno, nebo dokonce aplikováno. 7 PRINCIPŮ obsahuje:

  7 témat metodiky PRINCE2


  Obchodní případ
  Business case

  Co má být výstupem projektu a v jaké kvalitě? Ať již jde o produkt, nebo službu – metodika pomáhá realizovat jen takové kroky, které jednoznačně vedou k cíli projektu.


  Organizace
  Organisation

  Komplexní sada procesů metodiky PRINCE2 zahrnuje etapy v celém životním cyklu projektu od zahájení, přes plánování až po ukončení projektu. Vše je pečlivě zabaleno jako doporučení metodiky PRINCE2.


  Kvalita

  Quality 

  Definuje tolerance a povolené odchylky projektu od plánovaného cíle. V praxi vás tato zásada ochrání před nekvalitně realizovaným projektem.


  Plán

  Plans

  Co má být výstupem projektu a v jaké kvalitě? Ať již jde o produkt, nebo službu – metodika pomáhá realizovat jen takové kroky, které jednoznačně vedou k cíli projektu.


  Rizika

  Risk

  Každý projekt řízený podle metodiky PRINCE2 má mít své opodstatnění v businessu. Pokud neexistuje opodstatnění, projekt je ukončen.


  Změna 

  Change 

  Životní cyklus projektu má své etapy. Metodika PRINCE2 nejlépe definuje jak projekt plánovat, monitorovat a kontrolovat na základě těchto etap.

  Role a odpovědnosti podle PRINCE2

  Úspěšné projektové řízení není jen o roli projektového manažera. Velké i malé projekty mohou mít celou řadu dalších rolí, nebo zainteresovaných stran.

  Project Manager.

  Projektový manažer (Project Manager) je klíčovou rolí i autoritou v rámci projektu, přestože nemá nejvyšší postavení.

  Zodpovídá, deleguje a reportuje aktivity i úkoly v takovém rozsahu pravomocí, které získá od Projektového výboru (Project Board).


  Project Support.

  Projektový dohled (Project Support) je volitelná funkce, která v rámci projektu nemusí nutně být, ale v některých případech je cenným pomocníkem.

  Tuto funkci lze delegovat na projektového manažera. Vždy závisí na odbornosti, velikosti a požadavcích projektu.


  Project Assurance.

  Projektový dohled (Project Assurance) řeší a garantuje závazky dodavatelů, uživatelů a managementu.

  Project Assurance musí být nezávislý na roli Projektového manažera. Proč? Projektový dohled nemůže z podstaty své funkce delegovat aktivity na projektového manažera.

  Project Board.

  Projektový výbor (Project Board) je odpovědný za exekutivní, nebo programové řízení, které je důležité pro strategický rozhodnutí na úrovni cílů projektů. Komunikuje s projektovým týmem a klientem (stakeholderem) projektu.

  Executive.

  Sponzor projektu (Executive) je zodpovědný za projekt v celém životním cyklu. Garantuje, že projekt bude realizován podle schváleného finančního plánu, propojuje požadavky uživatelů, investorů a dodavatelů.

  Team Manager.

  Týmový manažer (Team Manager) garantuje výrobu – dodání produktů v takové kvalitě, harmonogramu a rozpočtu v jakém to požaduje Projektový manažer (kterému se mj. zodpovídá a reportuje).

  Senior Supplier.

  Hlavní dodavatel (Senior Supplier) zastupuje zainteresované strany zodpovědné za návrh, vývoj a implementaci projektu / produktu. Zopovídá za kvalitu ze strany dodavatelů a za technickou integritu / kompatibilitu projektu.

  Čím je projekt komplexnější, tím více může být Senior Suppliers v rámci jednoho projektu. Vzhledem ke specializacím, požadovaným odborným znalostem s ohledem na rozmanitost dodavatelů..


  Senior User.

  Hlavní uživatel (Senior User) je zodpovědný za specifikaci uživatelských požadavků v rámci realizovaného projektu. Kontroluje zda finální řešení splňuje uživatelské nároky a požadavky odpovídají zadání z pohledu kvality, funkcionalit a uživatelské přístupnosti.

  Větší a komplexnější projekty mohou mít v roli Senior Usera i více manažerů. Hlavní uživatel i po ukončení projektu dál zastupuje požadavky na úrovni, programového či uživatelského rozhraní.


  Change Autority.

  Změnová komise (Change Autority). Projektový výbor může delegovat pravomoce potřebné pro změnové plány, žádosti o změnu a další vyjímky na samostatnou skupinu, nebo jednotlivce, kterým je Change Autority.

  Projektový manažer může převzít některé pravomoce a kompetence od Změnové komise, což může usnadnit realizaci projektu (např. například Work Packages).

  Kdo vlastnil, vlastní a rozvíjí projektovou metodiku PRINCE2?

  Office of Government Commerce (dříve).

  Zakladatel metodiky, původní držitel certifikačního schema. Za jejím vznikem (rok 1996) stojí reformní rozvojová skupina veřejné správy Velké Británie: Cabinet Office (Úřad vlády), resp. její podřízená organizace OGC (Office of Government Commerce) ve spolupráci s další organizací APMG - International, která je jedním z Examination Institutů pro org. Axelos.
  Licenční práva a duševní vlastnictví byla v kompetenci OGC celých 18 let. Od roku 2014 je držitelem výhradních práv nově vzniklá skupina AXELOS.

  Axelos nyní intenzivně rozvíjí PRINCE2.

  Organizace vytvořená v trojkoalici společně Úřadem vlády (Cabinet Office) jménem Jejího Veličenstva (HMG - Her Majesty's Government) Velké Británie a také spol. Capita plc – největší společnosti na úrovni státní správy, místní samosprávy a soukromého sektoru. Využití metodiky zůstává od počátku bezplatné, PRINCE2 může volně využívat kdokoliv.
  Axelos chce pracovat na pravidelné aktualizaci, aby metodika stále odpovídala aktuálním manažerským nárokům na řízení projektů.

  Video o PRINCE2

  Novinky o metodice PRINCE2

  Jak vybudovat funkční kancelář pro řízení projektů, programů a portfolia

  Jak vybudovat funkční kancelář pro řízení projektů, programů a portfolia

  P3O je zkratka pro metodiku Project, Programme, Portfolio Office. Vychází z metodik PRINCE2, MSP, MoP. Ukážeme vám, jak P3O pomůže s řízením (nejenom) projektové kanceláře?

  Zobrazit celý článek

  Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

  Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

  Projektový manažer dnes patří k velice žádaným profesím. Skutečně schopný a zkušený projekťák určitě nebude mít problém s uplatněním a může si vydělat i 100 tisíc měsíčně

  Zobrazit celý článek

  Manažerské simulace? Klíč k osvojení si teorie.

  Manažerské simulace? Klíč k osvojení si teorie.

  Profesionální manažerské hry vám nasimulují ty největší výzvy a naučí vás řízení změn, projektů a plnění strategických cílů. Osvědčené simulace zahrnují profesní rozvoj a osvojení si metodik na...

  Zobrazit celý článek

  Manažerská simulace Grab@Pizza: Naučte vaše IT a Byznys najít společnou řeč

  Manažerská simulace Grab@Pizza: Naučte vaše IT a Byznys najít společnou řeč

  Umíte si představit, že by šel váš IT a Byznys Manažer na pivo a měli si co říct? V osobní rovině možná. Ale co práce? A co teprve, budou-li muset vyřešit nějaký problém klíčový pro chod firmy?

  Zobrazit celý článek

  Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

  Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

  Připraveni? Příjem žádostí o získání příspěvku na vzdělávací kurzy v rámci III. výzvy projektu POVEZ II bude zahájen 1.11.2017 v 11 hodin!

  Zobrazit celý článek

  PRINCE2 v životopise manažera

  PRINCE2 v životopise manažera

  Pomůže certifikát PRINCE2 v životopise projektového manažera? Je tato metodika něco, co potřebujete ovládat pro váš kariérní růst?

  Zobrazit celý článek

  Představení PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> 6th edition

  Představení PRINCE2® 6th edition

  Co lze od první aktualizace očekávat? Co znamená  PRINCE2® 6th edition pro stávající i nové absolventy? Má smysl investovat do nové verze?

  Zobrazit celý článek

  PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> je tu!

  PRINCE2 Agile je tu!

  Upgrade na “agilní verzi” je reakcí na fakt, že svět se celkově zrychlil. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se své manažerské plány řídit přes projekty. Agilně.

  Zobrazit celý článek

  Řízení projektů s PRINCE2 i MSP

  Řízení projektů s PRINCE2 i MSP

  S metodikou PRINCE2 odřídíte vždy pouze 1 projekt = 1 Business Case. Ale s MSP - Managing Successful Programmes zvládnete hned několik projektů zároveň.

  Zobrazit celý článek

  Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

  Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

  Axelos, vlastník metodiky snížil kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu PRINCE2 Agile z PRINCE2 Practitioner na PRINCE2 Foundation!

  Zobrazit celý článek

  ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

  ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

  ISO 10006 je vůbec první standard pro řízení kvality projektů. PRINCE2 je oproti tomu nejpopulárnější metodika. Oba produkty jsou 2 strany jedné mince.

  Zobrazit celý článek

  Interview o PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> (2/2)

  Interview o PRINCE2 Agile (2/2)

  V 2. části rozhovoru o tom, že Agile ≠ SCRUM se zaměříme na benefity nejvyspělejší agilní metodiky PRINCE2 Agile!

  Zobrazit celý článek

  Interview o PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> (1/2)

  Interview o PRINCE2 Agile (1/2)

  Proč se autoři SCRUM přepnuli na PRINCE2 a zapojili do vývoje nového programu? Na otázky odpovídá Keith Richards, hlavní architekt PRINCE2 Agile

  Zobrazit celý článek

  Přínosy PRINCE2 pro manažery

  Přínosy PRINCE2 pro manažery

  Schopnost myslet, plánovat, organizovat a řídit projekt je stále více vyžadována od manažerů bez rozdílu na pracovní pozici či sektoru, ve kterém se organizace vyskytuje.

  Zobrazit celý článek

  iOS & Adriod PRINCE2 aplikace

  Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

  Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

  Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

  • PRINCE2®, MSP®, MoP®
  • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
  • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

  iOS, Android slovník >

  iOS & Adriod PRINCE2 aplikace

  Chcete získat dárek k narozeninám?