Co je PRINCE2®

PRINCE2 (PRoject IN Control Enviroment) je nejrozšířenější metodika pro řízení projektů. Díky flexibilitě a univerzálnosti se využívá napříč obory pro řízení velkých i malých projektů. Certifikace PRINCE2 se stala globálním standardem nejenom na pozicích projektového manažera.

  Co je projektové řízení

  Nástroj pro efektivní a účinné řízení změn

  PRINCE2 definuje projekt jako "dočasné prostředí", které bylo vytvořené za účelem realizace jednoho nebo více produktů tak, jak je definováno v Business Case (Obchodním případu). Projekt je charakteristický tím, že má začátek, konec a jasně definované parametry: harmonogram, rozpočet, kvalitu, výstup.

  Projektové řízení může použít kdokoliv a kdekoliv. Bez rozdílu segmentu, oblasti, velikosti či geografickému postavení organizace. Řízení projektů dává každé organizaci sílu transformovat vize a plány do reálných podob a posilovat tak vlastní konkurenceschopnost. Každý projekt má předem stanovený začátek a finální stav, kterého chceme dosáhnout. Metodika projektového řízení vám pomůže.

  Projektové řízení je tedy určeno výhradně pro účely realizace změn. Například upgrade informačního systému, výstavba objektu, marketingová kampaň, výroba produktu, nebo služby. Projekt řeší co, kdy a jak udělat, s jakými zdroji a v jaké kvalitě. Projekt se od běžných (provozních činností) liší.

  Cílem projektu je realizace změnprojekt je vždy dočasný, má začátek i koneckaždý projekt je unikátní tím, co uživatelům přinášíoproti operativním činnostem je projekt mnohem více rizikový; nejde o každodenní činnosti, procesy, které jsou v organizaci zaběhnuté; práce na projektu vyžaduje manažerské schopnosti, skvělé plánování a řízení.

  řízení projektů s prince2

  PRINCE2 v ČR i ve světě

  Je nejžádanější metodikou řízení projektů! Více napoví také Axelos infografika

  Ve více než 200 zemí světa a tento počet stále roste. Organizace i manažeři na celém světě si projektové řízení podle PRINCE2 oblíbili především proto, že se jedná o metodiku obecnou, kterou lze užít na jakýkoliv projekt bez ohledu na rozsah, typ, organizaci, místo a kulturu.

  PRINCE2 v sobě zahrnuje soubor principů, praktik a procesů. Díky tomu si přizpůsobíte projekt podle aktuálních požadavků a prostředí. Procesní model projektového řízení PRINCE2, vás naučí v celém životním cyklu projekty plánovat, řídit, dokončit a úspěšně předat. Jak a čím pomáhá PRINCE2:

  • Je flexibilní napříč projektem
  • Manažersky kontroluje odchylky od plánu
  • Strukturovaně organizuje projekt od počátku do konce
  • Standardizuje terminologii, zjednodušuje komunikaci na projektu
  • Zainteresuje management, ale i ostatní role na projektu tam kde je třeba
  projektová metodika

  PRINCE2 kurzy

  Waterfall (tradiční) procesní přístup k řízení projektů

  Projektová metodika PRINCE2 v agilní verzi (PRINCE2® Agile)

  7 klíčových prvků metodiky PRINCE2

  Osvojte si vysoce efektivní tipy projektového řízení: Principy + Praktiky + Procesy

  7principů

  Jak úspěšně řídit projekty.

  Představuje 7 efektivních návyků, které využívají všichni úspěšní projekt manažeři. Tyto principy zahrnují řízení „po etapách“ a „přizpůsobení“ styluřízení projektu tak, aby byla zohledněna jeho komplexnost.

  7 procesů

  Tvoří základ harmonogramu.

  Komplexní sada procesů metodiky PRINCE2 zahrnuje etapy v celém životním cyklu projektu od zahájení, přes plánování až po ukončení projektu. Vše je pečlivě zabaleno jako doporučení metodiky PRINCE2.


  7 praktik

  Základní přístupy PRINCE2.

  Mezi hlavní Praktiky patří například Řízení rizik, nebo Obchodní případ, který definuje odůvodnění projektu. Ten je důležitý, představuje referenční bod, který srovnává výsledky projektu s obchodními cíly.

  7 Principů metodiky PRINCE2

  Vás naučí využívat předchozí zkušenosti doporučené postupy "best practice" - tedy nejlepší, osvědčené praxe.

  Zkušenosti, které ovlivnili váš projekt v minulosti mohou být pozitivní i negativní. Metodika PRINCE2 se snaží využít jak ty dobré, tak i špatné. PRINCIPY nám shrnují zkušenosti všech, kteří jsou zainteresovaní do projektu. Metodika akceptuje, že ne všechno může být v reálné praxi striktně předepsáno, nebo dokonce aplikováno. 7 PRINCIPŮ obsahuje:

  7 Principů, Procesů a Témat projektové metodiky PRINCE2

  1. Zaměření na produkt

  Focus on product

  Co má být výstupem projektu a v jaké kvalitě? Ať již jde o produkt, nebo službu – metodika pomáhá realizovat jen takové kroky, které jednoznačně vedou k cíli projektu.


  2. Učení se ze zkušeností

  Learn from experience

  Komplexní sada procesů metodiky PRINCE2 zahrnuje etapy v celém životním cyklu projektu od zahájení, přes plánování až po ukončení projektu. Vše je pečlivě zabaleno jako doporučení metodiky PRINCE2.


  3. Řízení dle výjimek

  Manage by exception

  Definuje tolerance a povolené odchylky projektu od plánovaného cíle. V praxi vás tato zásada ochrání před nekvalitně realizovaným projektem.


  4. Přizpůsobení se projektovému prostředí

  Tailored to suit the environment

  Co má být výstupem projektu a v jaké kvalitě? Ať již jde o produkt, nebo službu – metodika pomáhá realizovat jen takové kroky, které jednoznačně vedou k cíli projektu.


  5. Kontinuální obchodní zdůvodnění projektu

  Continued business justification 

  Každý projekt řízený podle metodiky PRINCE2 má mít své opodstatnění v businessu. Pokud neexistuje opodstatnění, projekt je ukončen.


  6. Řízení dle etap

  Manage by stages

  Životní cyklus projektu má své etapy. Metodika PRINCE2 nejlépe definuje jak projekt plánovat, monitorovat a kontrolovat na základě těchto etap.


  7. Definované role a odpovědnosti

  Defined roles and responsibilities

  Je důležité, aby všichni členové projektového týmu pochopili, jaké jsou jejich povinnosti a odpovědnosti, díky čemuž budou rozhodnutí činěna na správné/vhodné úrovni. 


  .

  7 Procesů metodiky PRINCE2

  Vás naučí využívat předchozí zkušenosti doporučené postupy "best practice" - tedy nejlepší, osvědčené praxe.

  Zkušenosti, které ovlivnili váš projekt v minulosti mohou být pozitivní i negativní. Metodika PRINCE2 se snaží využít jak ty dobré, tak i špatné. PRINCIPY nám shrnují zkušenosti všech, kteří jsou zainteresovaní do projektu. Metodika akceptuje, že ne všechno může být v reálné praxi striktně předepsáno, nebo dokonce aplikováno. 7 PRINCIPŮ obsahuje

  7 Procesů metodiky PRINCE2

  1. Zahájení projektu 

  Starting up project

  První proces řízení projektu, který zabraňuje realizovat špatně koncipované projekty. Proces je součástí předprojektové přípravy.


  2. Nastavení projektu

  Initiating a project 

  Zahrnuje vytvoření charty projektu, která stanovuje pevné základy pro celý projekt, popisuje práci, kterou bude třeba vykonat. 


  3. Směřování projektu

  Directing a project 

  Směřování je prováděno projektovým výborem, který poskytuje klíčová rozhodnutí a zajišťuje komunikaci s korporátním managementem a projektovým manažerem.


  4. Kontrola etapy

  Controlling a stage

  Projekt je v této fázi plně v provozu a kontrola etapy souší pro každodenní řídící práci projektového manažera. 


  5. Řízení dodávky produktu

  Managing product delivery

  Tento proces pokrývá především činnosti týmového manažera, který je zodpovědný za dodávku jednotlivých produktů v rámci projektu.


  6. Řízení přechodu mezi etapami

  Managing stage boundaries

  Jakmile je dokončena očekávaná práce v dané etapě, je třeba rozhodnout, zda pokračovat v realizaci projektu. 


  7. Ukončení projektu

  Closing a project

  Tento proces zajišťuje řízení ukončení projektu poté, co je dodávka všech požadovaných produktů kompletní, nebo i v případě okolností vedoucích k předčasnému ukončení. 


  .

  7 Praktik metodiky PRINCE2

  Vás naučí využívat předchozí zkušenosti doporučené postupy "best practice" - tedy nejlepší, osvědčené praxe.

  Zkušenosti, které ovlivnili váš projekt v minulosti mohou být pozitivní i negativní. Metodika PRINCE2 se snaží využít jak ty dobré, tak i špatné. PRINCIPY nám shrnují zkušenosti všech, kteří jsou zainteresovaní do projektu. Metodika akceptuje, že ne všechno může být v reálné praxi striktně předepsáno, nebo dokonce aplikováno. 7 Praktik obsahuje:

  7 Praktik metodiky PRINCE2

  1. Obchodní případ

  Business Case

  Účelem business casu je stanovit mechanismy, které posoudí, zda je projekt žádoucí, životaschopný a dosažitelný. 


  2. Organizace

  Organization

  Účelem je definovat a stanovit strukturu odpovědností v projektu. 


  3. Kvalita

  Quality

  Účelem kvality je definovat a implementovat prostředky, kterými bude projekt vytvářet a ověřovat požadované produkty.


  4. Plány

  Plan

  Účelem je usnadnit komunikaci a řízení definováním způsobů dodání produktu.


  5. Riziko

  Risk

  Účelem je identifikovat, hodnotit a řídit nejistotou, a ve výsledku tak zlepšovat úspěšnost projektu. 


  6. Změna

  Change

  Účelem je identifikovat, hodnotit a řídit potenciální a schválené změny. 


  7. Progres

  Progress

  Účelem je stanovit mechanismy pro sledování a porovnávání skutečně dosažených výsledků oproti těm plánovaným a řídit jakékoliv neakceptovatelné odchylky. 


  .

  Role a odpovědnosti podle PRINCE2

  Úspěšné projektové řízení není jen o roli projektového manažera. Velké i malé projekty mohou mít celou řadu dalších rolí, nebo zainteresovaných stran.

  Project Manager.

  Projektový manažer (Project Manager) je klíčovou rolí i autoritou v rámci projektu, přestože nemá nejvyšší postavení.

  Zodpovídá, deleguje a reportuje aktivity i úkoly v takovém rozsahu pravomocí, které získá od Projektového výboru (Project Board).


  Project Support.

  Projektový dohled (Project Support) je volitelná funkce, která v rámci projektu nemusí nutně být, ale v některých případech je cenným pomocníkem.

  Tuto funkci lze delegovat na projektového manažera. Vždy závisí na odbornosti, velikosti a požadavcích projektu.


  Project Assurance.

  Projektový dohled (Project Assurance) řeší a garantuje závazky dodavatelů, uživatelů a managementu.

  Project Assurance musí být nezávislý na roli Projektového manažera. Proč? Projektový dohled nemůže z podstaty své funkce delegovat aktivity na projektového manažera.

  Project Board.

  Projektový výbor (Project Board) je odpovědný za exekutivní, nebo programové řízení, které je důležité pro strategický rozhodnutí na úrovni cílů projektů. Komunikuje s projektovým týmem a klientem (stakeholderem) projektu.

  Executive.

  Sponzor projektu (Executive) je zodpovědný za projekt v celém životním cyklu. Garantuje, že projekt bude realizován podle schváleného finančního plánu, propojuje požadavky uživatelů, investorů a dodavatelů.

  Team Manager.

  Týmový manažer (Team Manager) garantuje výrobu – dodání produktů v takové kvalitě, harmonogramu a rozpočtu v jakém to požaduje Projektový manažer (kterému se mj. zodpovídá a reportuje).

  Senior Supplier.

  Hlavní dodavatel (Senior Supplier) zastupuje zainteresované strany zodpovědné za návrh, vývoj a implementaci projektu / produktu. Zopovídá za kvalitu ze strany dodavatelů a za technickou integritu / kompatibilitu projektu.

  Čím je projekt komplexnější, tím více může být Senior Suppliers v rámci jednoho projektu. Vzhledem ke specializacím, požadovaným odborným znalostem s ohledem na rozmanitost dodavatelů..


  Senior User.

  Hlavní uživatel (Senior User) je zodpovědný za specifikaci uživatelských požadavků v rámci realizovaného projektu. Kontroluje zda finální řešení splňuje uživatelské nároky a požadavky odpovídají zadání z pohledu kvality, funkcionalit a uživatelské přístupnosti.

  Větší a komplexnější projekty mohou mít v roli Senior Usera i více manažerů. Hlavní uživatel i po ukončení projektu dál zastupuje požadavky na úrovni, programového či uživatelského rozhraní.


  Change Autority.

  Změnová komise (Change Autority). Projektový výbor může delegovat pravomoce potřebné pro změnové plány, žádosti o změnu a další vyjímky na samostatnou skupinu, nebo jednotlivce, kterým je Change Autority.

  Projektový manažer může převzít některé pravomoce a kompetence od Změnové komise, což může usnadnit realizaci projektu (např. například Work Packages).

  Kdo vlastnil, vlastní a rozvíjí projektovou metodiku PRINCE2?

  Office of Government Commerce do 2014

  Zakladatel metodiky, původní držitel certifikačního schema. Za jejím vznikem v roce 1996 stojí reformní rozvojová skupina veřejné správy Velké Británie: Cabinet Office, resp. její podřízená organizace Office of Government Commerce ve spolupráci s organizací APMG - International, která byla jedním z Examination Institutů pro org. Axelos. Licenční práva a duševní vlastnictví byla v kompetenci OGC celých 18 let. Od roku 2014 je držitelem výhradních práv nově vzniklá skupina AXELOS.


  Axelos intenzivně rozvíjel metodiku PRINCE2 do 2021

  Organizace vytvořená v trojkoalici společně Cabinet Office jménem  Her Majesty's Government Velké Británie a také spol. Capita plc – největší společnosti na úrovni státní správy, místní samosprávy a soukromého sektoru. Využití metodiky zůstává od počátku bezplatné, PRINCE2 může volně využívat kdokoliv. Axelos chce pracovat na pravidelné aktualizaci, aby metodika stále odpovídala aktuálním manažerským nárokům na řízení projektů.

  Nyní je vlastníkem metodiky a dodavatelem zkoušek společnost PeopleCert

  V roce 2021 společnost PeopleCert koupila Axelos a stala se tak výhradním vlastníkem a dodavatelem zkoušek PRINCE2. Akvizice Axelosu staví PeopleCert do pozice globálního lídra v metodologii osvědčených postupů, které jsou široce přijímány soukromým, veřejným a dobrovolným sektorem ve více než 200 zemích.  Video o PRINCE2

  Novinky o metodice PRINCE2

  Takto vypadá budoucnost řízení projektů: PRINCE2 7th edition

  Takto vypadá budoucnost řízení projektů: PRINCE2 7th edition

  Je tu update nejpopulárnější metodiky pro řízení projektů: PRINCE2 7th edition. Znamená to, že staré certifikáty již neplatí?

  Zobrazit celý článek

  Ceny zkoušek PeopleCert vyletí nahoru. Jak ušetřit tisíce?

  Ceny zkoušek PeopleCert vyletí nahoru. Jak ušetřit tisíce?

  PeopleCert koupil Axelos a chystá výrazné zdražení od 1.2.2022. Ke zkouškám přidává povinné e-Booky. Zcela ruší papírové testy. Online zkoušky budou výrazně dražší a nově si připlatíte i za cvičné...

  Zobrazit celý článek

  PRINCE2 v životopise manažera

  PRINCE2 v životopise manažera

  Pomůže certifikát PRINCE2 v životopise projektového manažera? Je tato metodika něco, co potřebujete ovládat pro váš kariérní růst?

  Zobrazit celý článek

  Chcete získat dárek k narozeninám?