Bezpečnost dat v cloudu

Cloudové služby, od datových úložišť až po sdílené aplikace a nástroje, nabízejí uživatelům řadu výhod. Jak ale zajistit dostatečnou bezpečnost dat?

V dnešním rychle se rozvíjejícím digitálním světě je stále běžnější využívání cloudových technologií. Platformy jako AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud a IBM Cloud jsou klíčové pro mnohé organizace i jednotlivce. 

S rostoucí popularitou cloudových služeb se však zvyšuje i potřeba pochopit, jak zajistit jejich bezpečné využívání. Bezpečné ve smyslu integrity, dostupnosti, důvěrnosti a autenticity dat, ale i z pohledu zajištění digitální odolnosti a nepřetržitého poskytování služeb, které jsou na cloudu závislé.

V praxi je často rozšířený mylný předpoklad, že cloudové služby jsou automaticky bezpečné. Skutečnost bývá složitější. Pro efektivní řízení bezpečnosti v cloudu je nezbytné pochopit nové a specifické aspekty bezpečnosti

Ačkoliv poskytovatelé cloudových služeb nabízejí řadu bezpečnostních funkcí a robustních řešení pro ochranu dat, zabezpečení cloudového prostředí vyžaduje nové znalosti a zkušenosti a správné nastavení ze strany uživatelů a administrátorů. Bez adekvátního nastavení a správy mohou být data v cloudu vystavena novým hrozbám, na které organizace nebude umět dostatečně rychle reagovat.

Bezpečnostní hrozby a rizika cloudu

S rostoucím využíváním cloudových technologií narůstá i počet nových bezpečnostních hrozeb. Mezi nejčastější patří neoprávněný přístup k datům, úniky dat, DDoS útoky, zneužití cloudových služeb a nedostatečně konfigurované bezpečnostní nastavení. Tato rizika jsou často způsobena špatným pochopením a nesprávným nastavením bezpečnostních funkcí cloudových platforem, jak ukazuje příklad špatně konfigurovaných úložišť vedoucích k únikům dat.

Kromě těchto hrozeb na významu získávají i další bezpečnostní rizika. Phishingové útoky techniky sociálního inženýrství jsou stále běžnější, přičemž útočníci se často snaží získat přístupové údaje právě k cloudovým účtům. Další významné riziko představují interní hrozby, ať už neúmyslné nebo úmyslné, kdy zaměstnanci mohou zneužít svůj přístup k citlivým cloudovým zdrojům. Pro bezpečnost dat v cloudu představuje vážnou hrozbu rovněž šíření malware a ransomware , stejně jako nedostatečné šifrování.

Cloudová řešení jsou typicky přístupná prostřednictvím internetu, což útočníkům poskytuje větší „povrch útoku“ - útočníci mají více možností, jak proniknout do systému, než v případě on-premise. 

V cloudových službách jsou data a aplikace často rovněž hostovány na sdílené infrastruktuře. To zvyšuje riziko tzv. „lateral movement“ útoků, kde útočník, který pronikne do jedné části systému, může snáze přejít do jiných částí nebo dokonce do systémů jiných uživatelů sdíleného prostředí.

Na druhou stranu, on-premise řešení mohou mít více příležitostí pro přizpůsobenou a pevně kontrolovanou bezpečnostní politiku. Organizace má plnou kontrolu nad svou interní sítí a může implementovat přísné bezpečnostní protokoly, jako jsou pokročilé firewally, izolace sítí a pravidelné interní bezpečnostní kontroly, které jsou často efektivnější proti malware a ransomware útokům.

Rovněž zranitelnosti API cloudových služeb mohou poskytnout útočníkům příležitost k proniknutí do prostředí cloudu. V cloudových prostředích, kde se neustále vyvíjí nové služby a aktualizace, je obtížné udržet všechna API konzistentně zabezpečená. Tato dynamika může vést k přehlížení API zranitelností.

Rozmanité hrozby zdůrazňují nezbytnost správného nastavení a průběžné správy cloudových služeb. Vhodná bezpečnostní opatření je důležité zavést nejen za počátku využívání cloudových služeb, ale také neustále monitorovat a aktualizovat bezpečnostní konfigurace tak, aby byla data a aplikace v cloudu chráněna co nejefektivněji.

Bezpečnostní trendy

Vzhledem k rychlému vývoji cloudových technologií lze očekáván výskyt nových a nových bezpečnostních hrozeb a  spolu s nimi i rozvoj odpovídajících řešení.

  • Využití strojového učení a umělé inteligence: Tyto technologie se stávají stále důležitějšími pro detekci a reakci na bezpečnostní hrozby. Strojové učení umožňuje systémům učit se z minulých událostí a lépe rozpoznávat podezřelé vzorce chování nebo potenciální hrozby.

  • Zlepšené šifrovací techniky: Vývoj v oblasti šifrování, včetně technik jako je kvantové šifrování, slibuje ještě lepší ochranu dat uložených v cloudu.

  • Rozvoj bezpečnostních norem a standardů: S narůstající závislostí na cloudových technologiích se rozvíjejí i příslušné bezpečnostní standardy a regulace, aby byla data chráněna na nejvyšší možné úrovni.

  • Rozšířená užití Zero Trust modelů: Bezpečnostní přístupy založené na "Zero Trust" filozofii se stávají klíčovými pro ochranu cloudových prostředí. Tento přístup vychází z předpokladu, že žádný uživatel nebo zařízení není důvěryhodné bez adekvátní verifikace, což výrazně zvyšuje bezpečnost proti interním i externím hrozbám.

  • Cloudová bezpečnost jako služba: Rozvoj komplexních služeb zaměřených na zabezpečení cloudu, jako jsou firewally, antivirové programy, systémy pro detekci a prevenci průniků, a integrace Security Operations Centers (SOC), nabízí organizacím flexibilní a škálovatelné možnosti pro zabezpečení jejich cloudové infrastruktury. SOC poskytuje centralizované monitorování a analýzu stavu bezpečnosti, což umožňuje rychlejší detekci, vyšetřování a reakci na bezpečnostní incidenty.

Cloud přeje připraveným

Bezpečnost v cloudu je dynamickou a neustále se rozvíjející oblastí, která vyžaduje neustálou pozornost. Uživatelé cloudových služeb by si měli udržovat povědomí o nejnovějších bezpečnostních trendech a aktuálních hrozbách. Aktivní řízení bezpečnosti a dodržování osvědčených postupů je klíčové pro minimalizaci rizik a maximalizaci výhod, které cloudové prostředí nabízí. Pouze organizace a jednotlivci zaměření na aktivní řízení bezpečnosti jsou schopni účinně ochránit svá data a maximálně využít možnosti, které cloudové technologie nabízí.


celý článek naleznete na gdpr.cz

Chcete získat dárek k narozeninám?