Etika a nástroje využití AI v souvislosti s GDPR

Amerika aj Čína sú pri vývoji a implementácií AI s obrovským náskokom pred EÚ. Okrem iných dôvodov sú to obrovské finančné a vedecké zdroje, ale aj nezaťažovanie sa rôznymi etickými a morálnymi obmedzeniami, ktoré sú v EÚ možno až príliš zväzujúce.

Amerika aj Čína sú pri vývoji a implementácií AI s obrovským náskokom pred EÚ. Okrem iných dôvodov sú to obrovské finančné a vedecké zdroje, ale aj nezaťažovanie sa rôznymi etickými a morálnymi obmedzeniami, ktoré sú v EÚ možno až príliš zväzujúce.

Transparentnosť a vysvetliteľnosť algoritmov

Jedným z kľúčových etických problémov pri využívaní AI je nedostatok transparentnosti a nevysvetliteľnosti algoritmov. GDPR si kladie za cieľ, aby jednotlivci mali právo vedieť, ako sa ich osobné údaje spracúvajú. Preto musia byť algoritmy používané v AI schopné vysvetliť svoje rozhodnutia a postupy. To môže byť náročné, najmä v prípade komplexných algoritmov, ako sú neurónové siete.

Ochrana súkromia a spracúvanie citlivých údajov

GDPR stanovuje prísne požiadavky na ochranu súkromia a spracúvanie citlivých údajov, ako sú napr. zdravotné informácie alebo etnický pôvod. Pri implementácii AI je nevyhnutné, aby organizácie dodržiavali tieto predpisy a zabezpečili, že údaje sú spracúvané v súlade s právnymi požiadavkami. To si vyžaduje nielen technické opatrenia, ako je šifrovanie údajov, ale aj etické rozhodnutia o tom, aké údaje sú nevyhnutné pre účely analýzy a aké sú už nadbytočné.

Diskriminácia a bias v algoritmoch

Ďalším dôležitým etickým hľadiskom je možnosť diskriminácie a vznik biasu (skreslenie, predpojatosť) v algoritmoch AI. GDPR zakazuje diskrimináciu na základe spracovania osobných údajov a vyžaduje, aby sa pri rozhodovacom procese nevyskytovali neopodstatnené rozdiely voči určitým skupinám ľudí. Organizácie musia byť preto opatrné pri vytváraní a používaní algoritmov, aby sa predišlo nežiaducim účinkom a zachovala sa spravodlivosť.

Automatizované spracúvanie údajov a práva jednotlivcov podľa GDPR

S nástupom technologických inovácií, ako je automatizované spracúvanie údajov pomocou AI a ďalších pokročilých technológií, sa otázky týkajúce sa ochrany súkromia a dodržiavania práv jednotlivcov stávajú čoraz dôležitejšími. V kontexte Európskej únie všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) poskytuje základné práva a ochranu údajov jednotlivcov. Avšak, ako sa automatizované procesy spracúvania (osobných) údajov stávajú štandardom, je nevyhnutné preskúmať, ako to ovplyvňuje práva jednotlivcov a aké opatrenia musia byť prijaté na zabezpečenie dodržania GDPR.

Právo na informácie

Jedným z kľúčových aspektov GDPR je právo jednotlivcov na informácie o spracovanie ich údajov. Avšak, automatizované procesy môžu skryť za sebou komplexné algoritmy a rozhodovacie mechanizmy, čo môže byť pre jednotlivcov nezrozumiteľné. Organizácie musia preto zabezpečiť, že informácie o spracúvaní údajov sú jasné, zrozumiteľné a ľahko prístupné.

Právo na opravu a vymazanie údajov

GDPR udeľuje jednotlivcom právo na opravu a vymazanieich osobných údajov, ak sú neúplné, nepresné alebo neaktuálne. Automatizované procesy môžu však viesť k hromadeniu veľkého množstva údajov, čo môže zvýšiť riziko ich nepresnosti. Organizácie musia preto mať v mieste mechanizmy na kontrolu kvality údajov a umožniť jednotlivcom jednoduchý spôsob na opravu alebo vymazanie ich údajov.

Právo na obmedzenie a námietku voči spracúvaniu

Ďalšie práva, ktoré udeľuje GDPR, sú právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo na námietku voči spracúvaniu. Automatizované procesy môžu však vytvárať zložité a nedostatočne transparentné rozhodovacie mechanizmy, čo môže znížiť účinnosť týchto práv. Organizácie musia zabezpečiť, že jednotlivci majú možnosť efektívne uplatňovať svoje práva aj v prípade automatizovaného spracúvania údajov.

Prehľad technologických nástrojov určených na ochranu (osobných) údajov v súvislosti s implementáciou AI

V kontexte prevalencie AI existuje našťastie rastúci počet nástrojov a technológií navrhnutých na ochranu (osobných) údajov.

 • Differential Privacy (DP)
 • Homomorphic Encryption (HE)
 • Federated Learning
 • Špecializované auditné nástroje
 • Privacy-preserving AI Frameworks
 • Zlepšenie efektivity a presnosti
 • Automatizácia kontrolných procesov
 • Transparentnosť a vysvetliteľnosť algoritmov
 • Požiadavky GDPR na transparentnosť a vysvetliteľnosť algoritmov
 • Implementácia transparentnosti a vysvetliteľnosti v praxi
 • Detekcia a predchádzanie porušeniam
 • Rýchlejšia reakcia na incidenty
 • Predchádzanie opakovania chýb

Podrobnější popiš jednotlivých nástrojů naleznete v plném článku na doméně gdpr.cz.

Chcete získat dárek k narozeninám?