Whistleblower? Ten, kdo hvízdá na píšťalku, když se nehraje podle pravidel.

Whistleblowing oznámení budou muset organizace s počtem 25 a více zaměstnanců pečlivě prošetřit, přijmout a dokumentovat kroky k nápravě protiprávního stavu a zabránit odvetným opatřením proti oznamovateli.

Kdo to je a co dělá Whistleblower?

Jednoduše to je ten, kdo upozorní na nezákonné, neetické, či korupční praktiky uvnitř organizace. Z EU směrnice vychází i zákon na ochranu whistleblowerů, který chrání zaměstnance, jenž upozornil na podezřelé jednání, nebo trestný čin. 

Whistleblower je osoba, která přinese jakýkoliv důkaz o podvodu, zneužití moci, postavení, vlivu, nebo korupčního jednání. V ČR je známo mnoho případů, kdy zaměstnanec upozornil na korupční jednání ministrů, propojení politiky a podsvětí, úplatkářské aféry, netransparentní přidělování veřejných zakázek, týrání, šikanování atd..

Vnitřní systém pro přijímání a vyřizování oznámení takzvaných whistleblowerů musí mít každá soukromá společnost od 25 zaměstnanců, nebo každý zadavatel veřejných zakázek (vyjma těch nejmenších obcí).Co znamená tato nová povinnost:

Nastavit interní kanál pro přijímání tzv. whistleblowing oznámení od svých zaměstnanců, tedy oznámení o možném porušování práva v organizaci. Tato oznámení bude muset pečlivě prošetřit, přijmout a dokumentovat kroky k nápravě protiprávního stavu a zabránit odvetným opatřením proti oznamovateli.

Zákon na ochranu whistleblowerů
Zákon na ochranu whistleblowerů


Vzhledem k minulému komunistickému režimu je Whisteblower v ČR považovaný za práskače, udavače, nebo dokonce nepřítele. Ve světě je to ale jiná hra na píšťalku. A mezi nejznámějšími whisteblowery patří biochemici, manažeři, politici, kteří upozornili celý svět například na

 • smyšlené důvody vojenských invazí
 • úmyslné přidávání karcinogeních látek do cigaret
 • nebezpečné léky záměrně vyráběné farmaceutickou společností
 • ilegální prodeje zbraní, narkotik, praní špinavých peněz, korupci, špehování

O Whistleblowerech najdete i řadu fantastických filmům, jako např. 

 • Snowden
 • Všichni prezidentovi muži
 • Insider: Muž, který věděl příliš mnoho

Whistleblowing směrnice a zákon

Tuto povinnost zavádí nová EU směrnice č. 2019/1937, o ochraně osob, které oznámili porušení práva Unie. Český zákon, který směrnici převede do našeho práva jakoZákon na ochranu whistleblowerů, je již projednáván v poslanecké sněmovně.

Kromě výčtu sektorů, ve kterých bude nutné whistleblowing proces nastavit, a pravidel pro řešení jednotlivých oznámení, návrh zákona zavádí také výrazné pokuty, např. za nedostatečné prošetření oznámení či porušení důvěrnosti oznámení hrozí pokuta až do výše

 • 1 000 000 Kč;
 • nebo 5 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období.

Na koho nová ochrana oznamovatelů (neboli whistleblowerů) dopadne?

Whistleblowing kanál bude muset zavést každá organizace, která podléhá sektorové regulaci v některé z následujících oblastí:

Vedete databázi svých klientů nebo zaměstnanců, posíláte jim elektronická obchodní sdělení, poskytujete finanční služby, prodáváte specifické výrobky spotřebitelům, zadáváte nebo se účastníte veřejných zakázek? Potom se nová pravidla pro whistleblowing budou týkat i vás.

Základní Whistleblowing povinnosti

Mezi základní povinnosti organizace, která bude od roku 2022 v režimu whistleblowing zákona, patří: 

 • Nastavení procesu pro příjem oznámení, jejich prověření a evidenci
 • Jmenování zaměstnance odpovědného za prověřování jednotlivých oznámení, tzv. pověřené osoby
 • Zavedení interního kanálu pro whistleblowing oznámení a splnění informační povinnosti vůči zaměstnancům
 • Přijetí opatření, aby vůči oznamovatelům nedocházelo k odvetným opatřením. Odvetnými opatřeními se rozumí typicky ukončení pracovního poměru, snížení platu či mzdy, kázeňský trest, přeložení na jiné pracovní místo atd. 

Zákon rovněž zavede tzv. externí oznamovací kanál, který bude zřejmě spravovat Ministerstvo spravedlnosti. Pokud se zaměstnanec bude obávat, že jeho oznámení by nebylo interně prošetřeno, bude se moci obrátit právě na ministerstvo. Dotčená organizace pak bude povinna oznámení prošetřit a o výsledku prošetření ministerstvo informovat. 

Oznamovatelé budou moci své podezření také zveřejnit a v některých případech budou i tak podléhat zákonné ochraně před odvetnými opatřeními. Organizace tedy bude muset ve svých interních postupech myslet i na to, aby její jednání s takovýmto oznamovatelem nemohlo být chápáno jako odplata za zveřejnění whistleblowing oznámení.


Whistleblowing dokumentace

Pro doložení souladu s požadavky nového zákona a pro nastavení efektivního procesu, který bude chránit jak oznamovatele, tak dotčenou organizaci, bude nezbytné celý proces dokumentovat. Jinými slovy, zmapovat si, pro které oblasti (veřejné zakázky, poskytování služeb spotřebitelům, ochrana osobních údajů) je organizace povinna whistleblowing proces nastavit. 

Následně pak celý proces popsat, obvykle ve vnitřní směrnici, zavést evidenci učiněných oznámení a způsobu jejich prošetření, zpracovat písemnou informaci pro zaměstnance a připravit šablony pro další kroky, u kterých to zákon bude požadovat.


Whistleblowing a pokuty

Organizace, která bude povinna zavést whistleblowing proces a neudělá to, svůj whistleblowing proces nebude dokumentovat nebo jej nastaví špatně, se vystavuje riziku sankce až do 1 000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu za poslední účetní období.

Pokutu však bude moci dostat i zaměstnanec pověřený prošetřování jednotlivých oznámení. Pokud řádně neprošetří whistleblowing oznámení nebo prozradí identitu oznamovatele, může mu být uložena pokuta až do výše 100.000 Kč.


Jak implementovat whistleblowing proces efektivně?

Pro každou organizaci tak bude s ohledem na nový whistleblowing zákon klíčové: 

 • Plnit informační povinnost vůči zaměstnancům;
 • Zmapovat oblasti, pro které je povinnost zavést interní whistleblowing kanál;
 • Zdokumentovat proces pro zabránění odvetným opatřením vůči svým whistleblowerům;
 • Nastavit a řádně zdokumentovat interní whistleblowing proces, určit kvalifikovaného zaměstnance, které bude oznámení prověřovat.

Pro to, aby byl celý proces nastaven efektivně a tak, aby organizace byla schopna doložit, že plní regulatorní požadavky, a zároveň si sama nezvyšovala rizika, která pro ni z whistleblowing procesu mohou plynout, je vhodné využít dalších interních procesů či nástrojů.

Compliance

Pro předcházení možným porušením zákona, která je pak nutno řešit v rámci whistleblowing procesu, je vhodné zavést compliance management 

Risk Management

S identifikací a řízením rizik, která mohou vést až k whistleblowing oznámení, mohou pomoci nástroje pro management rizik

GDPR a ISO

Dodržování sektorových pravidel pomohou zajistit ISO normy  a pro ochranu osobních údajů pomůže některý z GDPR produktů

---

Whistleblowing Officer kurz >

Chcete získat dárek k narozeninám?